หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อครู
โรงเรียนบ้านโนนสูง
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
ณ โรงเรียนบ้านจานทองกวาว
ระหว่าง วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ รายชื่อครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1.นาย รังสรรค์ เพ็งธรรม
2.นาง กัลยาวรรณ ไชยปัญญา
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1.นาย รังสรรค์ เพ็งธรรม
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1.นาง ทะยิดา แก้วภักดี
2.นาย รังสรรค์ เพ็งธรรม
4 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1.นาง ทะยิดา แก้วภักดี
2.นาง อำพันธ์ จิตอาคะ
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1.นาย ไพรัตน์ สฤษดิ์ไพศาล
6 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1.นาย ไพรัตน์ สฤษดิ์ไพศาล
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1.นาง อาจารีย์ สฤษดิ์ไพศาล
2.นาง ทะยิดา แก้วภักดี
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1.นาง ทะยิดา แก้วภักดี
2.นาง อาจารีย์ สฤษดิ์ไพศาล
9 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1.นาย ไพรัตน์ สฤษดิ์ไพศาล
2.นาง อาจารีย์ สฤษดิ์ไพศาล
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1.นาง พบพร สุพรรณ์
2.นาง อาจารีย์ สฤษดิ์ไพศาล
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1.นาง ทะยิดา แก้วภักดี
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1.นาง ชนัดฎา นวลเปล่ง
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1.นางสาว สมสัตย์ แทนคำ
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1.นาง อำพันธ์ จิตอาคะ
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1.นาง กัลยาวรรณ ไชยปัญญา
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1.นางสาว สุภาณีย์ ตุ้มคง
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1.นางสาว สุภาณีย์ ตุ้มคง
2.นาง ยุวดี พิมพ์ชัย
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1.นาง พบพร สุพรรณ์
2.นาง กัลยาวรรณ ไชยปัญญา
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1.นางสาว สุภาณีย์ ตุ้มคง
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1.นางสาว สุภาณีย์ ตุ้มคง
2.นางสาว พจนี พิมพ์ชัย
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1.นาง สรรพร บุญทะจิตร์
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1.นางสาว สมสัตย์ แทนคำ
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1.นางสาว สมสัตย์ แทนคำ
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1.นางสาว พจนี พิมพ์ชัย
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1.นางสาว พจนี พิมพ์ชัย
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1.นางสาว พจนี พิมพ์ชัย
27 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1.นางสาว ตริญารัตน์ ชูชื่น
2.นางสาว อริสา ผาสุก
28 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1.นางสาว ตริญารัตน์ ชูชื่น
2.นางสาว สุดารัตน์ ปัดถา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
............................. โทร............................ อีเมล์ ..............................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.