หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อนักเรียน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
ณ โรงเรียนบ้านจานทองกวาว
ระหว่าง วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ รายชื่อนักเรียน
1 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1.เด็กหญิง จันจิรา บุญเลี้ยง
2.เด็กหญิง วนัฐชนันท์ คุพันธ์
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1.เด็กชาย ตุลา สุจันทร์
2.เด็กชาย ตะวัน วรรณศรี
3.เด็กชาย วีรวัฒน์ คำทอง
4.เด็กชาย พัศกร ลิพันธ์
5.เด็กชาย ธนัต พิมพ์สาร
6.เด็กชาย รัฐภูมิ เขียวสะอาด
3 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1.เด็กชาย อมรเทพ ขันพนม
2.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ โพธิ์ทอง
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง สุนิสา ลิลัน
2.เด็กหญิง อรัญญา พิมาทัย
3.เด็กหญิง ันัฐธิดา เสนใสย์
4.เด็กหญิง มนฑิตา สังสิงหา
5.เด็กหญิง เมธาวดี หมายเขา
6.เด็กหญิง ปารีรัตน์ จามะรีย์
5 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1.เด็กชาย เกรียงไกร แสวง
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ พิทักษ์
3.เด็กหญิง สุนิสา บุญเลี้ยง
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1.เด็กชาย ทินภัทร สาลี
2.เด็กหญิง สุนิสา พรหมอินทร์
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1.เด็กชาย กิตติพงษ์ ดาวใสย์
2.เด็กหญิง ณัฐณิชา ธนชัยสวัสดิ์
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1.เด็กชาย รภัสสิทธิ์ ชูคำ
2.เด็กชาย ประวิชญา จามะรีย์
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย พุฒินันท์ ชัยยะ
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1.เด็กชาย พรภวิชญ์ โพธิสาร
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1.เด็กหญิง สุชาดา สาธรณ์
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง พัฏชฎาพร สัตพันธ์
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1.เด็กหญิง จรรยารัตน์ พิทักษ์
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง กมลชนก นามมงคลชัย
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง บุญรอด สาธรณ์
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย อาทิตย์ สาธรณ์
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1.เด็กชาย เลิศพิพัฒน์ จามะรีย์
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1.เด็กชาย กนกพล มวลพรหม
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง อมรรัตน์ ตีเงิน
20 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1.เด็กชาย สุรเชษฐ์ ศิริชนะ
2.เด็กชาย รพีภัทร บุญกอง
3.เด็กหญิง วิชุดา นะวะคำ
21 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1.เด็กหญิง อดิญา ศรีเสนา
2.เด็กหญิง ศิริประภา น้ำจั่น
3.เด็กหญิง นลินธารา สาเกษ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
............................. โทร............................ อีเมล์ ..............................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.