หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อนักเรียน
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
ณ โรงเรียนบ้านจานทองกวาว
ระหว่าง วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ รายชื่อนักเรียน
1 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1.เด็กชาย ปฎิวัติ ไชยโคตร
2.เด็กชาย สุพจน์ ทรัพย์ธรณี
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1.เด็กชาย นิวัฒน์ สรพิมพ์
2.เด็กชาย นครินทร์ วงษ์เศษ
3.เด็กชาย สมพงษ์ พลนำ
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1.เด็กชาย ปราโมทย์ นางวงค์
2.เด็กชาย เทพพิทักษ์ ทิพย์รักษา
3.เด็กหญิง อารียา บริบูรณ์
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1.เด็กชาย ณัฐพร ทองสุข
2.เด็กชาย พงศกร หัสดง
3.เด็กหญิง มัลลิกา นามโคตร
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1.เด็กชาย นทิพงษ์ แก้ววิสูตร
2.เด็กหญิง นภาวรรณ คำนนท์
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง สุภาวดี อินทร์งาม
2.เด็กหญิง รัชนีกร มิตถา
3.เด็กหญิง นิศาชล ตาลหอม
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1.เด็กหญิง จิรา หัสดง
2.เด็กหญิง สาวิตรี เผื่อแผ่
3.เด็กหญิง ธัญเรศ บัวลา
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1.เด็กชาย ปิยะพงษ์ แผ่นผา
2.เด็กหญิง พัชราภรณ์ เพชรตะกั่ว
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1.เด็กชาย สุปวีร์ จันทานิตย์
2.เด็กหญิง วริยา ตาปิก
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1.เด็กชาย วิศรุต บัวลา
2.เด็กหญิง นภัสวรรณ เพ็งกระจ่าง
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1.เด็กชาย ปิยวัฒน์ บุญเจิม
2.เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ โคตรคำ
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1.เด็กชาย เจษฎากรณ์ บริสุทธิ์
2.นาย นรเศรษฐ์ ใบเขียว
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1.เด็กชาย อนุกูล สุขเสริม
2.เด็กชาย เพชรราช นิสระ
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1.เด็กชาย วสุพล เพ็งกระจ่าง
2.เด็กชาย วรานุพงษ์ ชาลีกุล
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ หัสดง
2.เด็กชาย เทพพิทักษ์ ทิพย์รักษา
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง ดรุณี บัวลา
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1.เด็กหญิง พรชิตา มูลเหล็ก
18 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1.เด็กชาย ธีรพงศ์ เจริญสุข
2.เด็กชาย วีระพล เผื่อแผ่
3.เด็กหญิง จิรัชยา พันจูม
19 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1.เด็กชาย ณัฐพล พรมกันยา
2.เด็กหญิง ชลิตา แก้วกัญญา
3.เด็กหญิง กมลชนก ไชยโคตร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
............................. โทร............................ อีเมล์ ..............................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.