หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อนักเรียน
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
ณ โรงเรียนบ้านจานทองกวาว
ระหว่าง วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ รายชื่อนักเรียน
1 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย วรเมธ บัวลา
2.เด็กหญิง ณัฐติยา ฉลาดศรี
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ธเนศวร ฉลาดศรี
2.เด็กหญิง อลิชา ชุยทอง
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1.เด็กชาย จิรศักดิ์ ฉลาดศรี
2.เด็กหญิง มณีวรรณ จันทร์หอม
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1.เด็กชาย กิตติราช จันทร์หอม
2.เด็กชาย พงษ์ประสิทธิ์ ดอนวิจารณ์
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1.เด็กชาย ธีระวุฒ ศุภนานัย
2.เด็กชาย ธาราดล กงล้อม
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1.เด็กชาย พรชัย กงล้อม
2.เด็กชาย สมยง กันยานี
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย จักรินทร์ สุขชาติ
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1.เด็กหญิง วิภาดา เจริญพร
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1.เด็กหญิง วาสนา แจ่มเชื้อ
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1.เด็กหญิง ณิชกมล แสงเพชร
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1.นางสาว กุลธิดา โกศล
2.นางสาว จินตนา ศรีแพงมล
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1.เด็กหญิง เปรวดี ไชยพรม
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1.เด็กชาย กนก ใจมั่น
2.เด็กชาย สมยง กันยานี
3.เด็กชาย อัมรินทร์ แจ่มเชื้อ
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1.เด็กหญิง สุภาพร โพธิ์เปี้ยศรี
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1.เด็กชาย ชลสิทธิ์ จูมครอง
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1.เด็กหญิง ชฎาพร ใจเครือ
17 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1.เด็กชาย ณัฐภัทร ปัสสาสิงห์
18 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1.เด็กชาย เตมีย์ สินไชย
19 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1.เด็กชาย ทิวากร จันทร์ทง
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1.เด็กหญิง นฤมล โกศล
21 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1.เด็กชาย ภัคพล พาแหวะ
2.เด็กชาย กมลลักษณ์ โกศล
3.เด็กหญิง รุ่งฤดี บุญพอ
22 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1.เด็กชาย ธนโชติ ไกรวงษ์
2.เด็กหญิง ทิวาพร ซีกพุทรา
3.เด็กหญิง พิมพ์นิภา บุตรธะนา
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1.เด็กหญิง สายพิน อัมพร
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1.เด็กหญิง สุกัญญา โพธิ์เปี้ยศรี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
............................. โทร............................ อีเมล์ ..............................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.