หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อนักเรียน
โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
ณ โรงเรียนบ้านจานทองกวาว
ระหว่าง วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ รายชื่อนักเรียน
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1.เด็กชาย จิรภาส ศรีม่วง
2.เด็กหญิง อมรรัตน์ สมรัตน์
3.เด็กหญิง จิราพรรณ วันยุมา
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง พรรพษา ทองหล่อ
2.เด็กหญิง นภาลัย กองจันทร์
3.เด็กหญิง ชลิดา ทองหล่อ
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1.เด็กชาย จิตติน เมืองศรีสุข
2.เด็กหญิง ทิพวรรณ ส่องสีโรจน์
3.เด็กหญิง พิสมัย สุภาพ
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ทรนง ตำสารี
2.เด็กหญิง กิตติยาภรณ์ ม่วงจันทร์
3.เด็กหญิง อาทิติยา ตำสารี
5 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย ตะวัน นามนิวงค์
2.เด็กหญิง อนุธิดา บุญแสง
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1.เด็กชาย นันทวัฒน์ ส่องสีโจน์
2.เด็กหญิง ณิชาภัทร สุดา
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1.เด็กชาย อภิรักษ์ เสนาจ
2.เด็กหญิง ธนัญญา อุทัย
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1.เด็กชาย จีรพัฒน์ นางวงษ์
2.เด็กชาย วีรภาพ แพงคำ
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย ไพศาล หล้ากุล
2.เด็กหญิง วิลาวรรณ ผิวจันทร์
3.เด็กหญิง เพ็ญผกามาศ คุณแสง
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1.เด็กชาย นิรุจ สีขาว
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1.เด็กชาย อลงกรณ์ พรบุญ
2.เด็กชาย สุธิพล มีผล
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1.เด็กชาย อดิศร ผิวทอง
2.เด็กหญิง วิชชุลดา บัวงาม
3.เด็กหญิง วิชชุลดา บัวงาม
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1.เด็กชาย วิทยา คะนะมะ
2.เด็กหญิง สุกัญญา ใจสุข
3.เด็กหญิง อริศรา แพงคำ
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง สุกัญญา อุดมกัน
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง ศิรินทิพย์ อุดทุม
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง ญาณัจฉรา บุญบำเรอ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
............................. โทร............................ อีเมล์ ..............................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.