หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อนักเรียน
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
ณ โรงเรียนบ้านจานทองกวาว
ระหว่าง วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ รายชื่อนักเรียน
1 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง จันทร์พร จันทะวารินทร์
2.เด็กหญิง สุกัญญา ขาวสลับ
3.เด็กหญิง พรนภา เหล่าโก๊ก
2 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1.เด็กหญิง อรุณวรรณ สลับศรี
2.เด็กหญิง สุดารัตน์ ทานุ
3.เด็กหญิง วรดา กงล้อม
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1.เด็กชาย พงศธร วาิชโชว์
2.เด็กหญิง พรชิตา เสนาน้อย
3.เด็กหญิง วารินทร์ทิพย์ บุญรักษา
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1.เด็กชาย นนทกร จันทะวารินทร์
2.เด็กหญิง ธมณวรรณ สิมมา
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ไกรวิทย์ ดาวไสย์
2.เด็กหญิง ฐิตินันท์ เครือพันธ์
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1.เด็กชาย อภิยุทธ์ กล่อนศรี
2.เด็กชาย วิทยา บุญบุตร
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1.เด็กชาย นัทธพงศ์ บุญบุตร
2.เด็กชาย พสุธร หินดี
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1.เด็กชาย รุ่งตะวัน นักบุญ
2.เด็กชาย อภิรักษ์ ธรรมวัตร
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1.เด็กชาย สุรสีห์ เพียเพ็ง
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1.เด็กชาย ฤทธิไกร องอาจ
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1.เด็กชาย กิตติพงษ์ ผาสี
12 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1.เด็กหญิง ฐิติมาภรณ์ ศรีพารา
2.เด็กหญิง สุพรรษา หัสดง
3.เด็กหญิง อรพินทร์ กุดประทาย
13 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1.เด็กชาย จิรวัฒน์ ลูกสีดา
2.เด็กชาย วัชริศ แสนศรี
3.เด็กชาย สิทธิพล สายทอง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
............................. โทร............................ อีเมล์ ..............................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.