หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อนักเรียน
โรงเรียนมหาราช 2
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
ณ โรงเรียนบ้านจานทองกวาว
ระหว่าง วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ รายชื่อนักเรียน
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง วิลาวัณย์ ฉัตรสุวรรณ
2.เด็กหญิง เกวลิน จิตหาญ
3.เด็กหญิง ศศิวิมล ยอดจันทร์
2 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง วราภรณ์ จูแจ่ม
2.เด็กหญิง หทัยชนก กล้าหาญ
3.เด็กหญิง สุวิสา ศรีฟ้า
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1.เด็กชาย ชัยธวัช จั่วจันทึก
2.เด็กหญิง กมลวรรณ กล่อมตน
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ณัฐเดช บุญชิต
2.เด็กชาย ณัฐเดช บุญชิต
3.เด็กหญิง ณภัทรยดา บุญชิด
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1.เด็กชาย ฉัตราชิต ต่อนคำสนธ์
2.เด็กชาย ฉัตราชิต ต่อนคำสนธ์
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง สิริรัตน์ อังคุละศรี
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1.เด็กหญิง วนิดา หินทอง
2.เด็กหญิง วนิดา หินทอง
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง พรพรรณ ลาประวัติ
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ภานุเดช ดุษฎี
2.เด็กชาย ชัยวัฒน์ จารุวงศ์
3.เด็กหญิง เกวลิน จิตหาญ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
............................. โทร............................ อีเมล์ ..............................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.