หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อนักเรียน
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
ณ โรงเรียนบ้านจานทองกวาว
ระหว่าง วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ รายชื่อนักเรียน
1 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1.เด็กหญิง กิติมา มงคลพันธ์
2.เด็กหญิง อักษราภัค มนต์ทอง
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1.เด็กชาย ธีรวัฒน์ พิมพ์กาล
2.เด็กชาย ณัฐพล วีระษร
3.เด็กชาย เฉลิมชัย ศรีภักดิ์
4.เด็กชาย จิระโชติ ทนงค์
5.เด็กชาย นันทนัช แก้วคุ้ม
6.เด็กหญิง จิราภรณ์ สุขทวี
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1.เด็กชาย สมบูรณ์ ดาวใส
2.เด็กชาย ปวิตร มงคลแก้ว
3.เด็กชาย ยุทธพิชัย สีหนันท์
4.เด็กชาย วิชาญ บุรกรณ์
5.เด็กชาย สหรัฐ เวียงแก้ว
6.เด็กชาย สิริกร ละมูล
4 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย กรวิชญ์ พิมพ์พรมมา
2.เด็กหญิง ณัฐธิดา สายสนอง
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ติณณ์ ทัศนาลักษณ์
2.เด็กหญิง เบญจมาศ ช่วงไธสง
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1.เด็กชาย บวรภัค มังษา
2.เด็กชาย พชรดนัย มงคลแก้ว
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง กนิษฐา ทองดี
2.เด็กหญิง นฤมล ดาวสุก
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1.เด็กชาย อนุวัฒน์ เคนท้าว
2.เด็กหญิง สุกัญญา ประจลกล้า
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1.เด็กหญิง สุจิรา กระแสชล
2.เด็กหญิง จามจุรี รวยรื่น
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1.เด็กชาย อาทิตย์ อ้อมชมภู
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย วัชระ ดาวใส
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1.เด็กหญิง ธนาภรณ์ ศรีสุธรรม
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง กัลยรัตน์ รัตนิล
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1.เด็กหญิง กนกวรรณ รัตนิล
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง กัลยารัตน์ รัตนิล
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1.เด็กหญิง มีนา เอื้อสามาลย์
2.เด็กหญิง นภัสสร ละมูล
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง สุชาวลี ชาดทอง
2.เด็กหญิง อลิสา คุณเพียร
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1.เด็กชาย พรเทพ โสภากุ
2.เด็กชาย ชัยวัฒน์ กุลมณี
3.เด็กหญิง วิภาดา ไตรศรี
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง รัตติยา แก้วมาคูณ
2.เด็กหญิง พิชชากร ภูระยา
3.เด็กหญิง อรจิรา จันทะศิลา
20 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1.เด็กหญิง ญาณันธร ทรงกลด
2.เด็กหญิง สุปราณี ช่วงไธสง
3.เด็กหญิง ทักษอร ศาลางาม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
............................. โทร............................ อีเมล์ ..............................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.