หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อนักเรียน
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
ณ โรงเรียนบ้านจานทองกวาว
ระหว่าง วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ รายชื่อนักเรียน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1.เด็กหญิง ชาลิสา โชคนัติ
2.เด็กหญิง ศดานันท์ โกศล
3.เด็กหญิง นิพาดา ยศศิริ
4.เด็กหญิง พิมพ์ชนก งามล้วน
5.เด็กหญิง ณิชนันทร์ จันทร์พูล
6.เด็กหญิง นิรัญรักษ์ หมากจันทร์
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ จุลหอม
2.เด็กชาย อนุชา พรมอารักษ์
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1.เด็กชาย นันทวัฒน์ จุลหอม
2.เด็กชาย ชนะนันท์ ทองมี
4 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1.เด็กชาย บัญชา บุญมาทน
2.เด็กชาย ศักดิ์ชาย กงล้อม
5 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1.เด็กชาย ชนะนันท์ ทองมี
2.เด็กชาย นันทวัฒน์ จุลหอม
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1.เด็กชาย บรรพต สุขชาติ
2.เด็กหญิง พิมพ์ สีเหลือง
3.เด็กหญิง กนกวรรณ กงล้อม
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1.เด็กชาย นิธิเดช สมพงษ์
2.เด็กหญิง กุลนิษฐ์ จิบจันทร์
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ศักดา วิลาวัลย์
2.เด็กหญิง พรรณศิริ โกศล
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1.เด็กชาย อดิศักดิ์ ปาทอง
2.เด็กหญิง พิมลวรรณ กงล้อม
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง ทิพรดา อัมพะวา
2.เด็กหญิง ภัทรวรินทร์ บุญธรรม
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง เทวี จันทง
2.เด็กหญิง นลินทิพย์ ภูติยา
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1.เด็กหญิง วนุสรา กงล้อม
2.เด็กหญิง กินรี สุวรรณ
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1.เด็กหญิง สุทธิดา จอมพันธ์
2.เด็กหญิง ถนัฏฐา ประจักรจิตร
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ ทองจุล
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง นิลาวรรณ สีมาวงษ์
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1.เด็กชาย เจษฎา ดอกประทุม
2.เด็กหญิง ปานไพลิน กุมรัมย์
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1.เด็กชาย ศักรินทร์ กุลบุตรดี
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1.เด็กชาย ณัฐภูมิ ปีมา
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง สุวารี ยามดี
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1.เด็กหญิง การะเกด จันหอม
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง มัณฑนา ประดาจิตร
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1.เด็กชาย สิทธิโชค กุดพิมาย
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1.เด็กหญิง อินทุอร ศรีทอง
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง พิมพ์ชนก งามล้วน
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1.เด็กหญิง อรณี กฤษวี
26 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1.เด็กชาย อภิวัฒน์ จิบจันทร์
2.เด็กหญิง จิดาภา โกศล
3.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ไชยสุวรรณ
27 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1.เด็กชาย อดิเทพ จันหอม
2.เด็กหญิง ประภัสสร กงล้อม
3.เด็กหญิง กัญจน์นิชา ทองจุล
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1.เด็กชาย ปิยะณัฐ กรโสภา
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1.เด็กหญิง อภิญญา กฤษวี
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง ปณิดา จุลหอม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
............................. โทร............................ อีเมล์ ..............................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.