หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองทา
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
ณ โรงเรียนบ้านจานทองกวาว
ระหว่าง วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ รายชื่อนักเรียน
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ชัยสิทธิ์ บัวจันทร์
2.เด็กหญิง พิชญ์ชาภรณ์ ดาวใสย์
3.เด็กหญิง ชนิสรา เจาะใจดี
2 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1.เด็กชาย อดิเทพ นัยนิตย์
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ เจาะใจดี
3 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1.เด็กชาย พุฒิพงศ์ จันทร์แรม
2.เด็กชาย ณัฐชัย ยืนนาน
3.เด็กหญิง กันติยา ละมูล
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง จามรีย์ สิมชาติ
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1.เด็กชาย ธีรางกูร แก่นลา
2.เด็กหญิง ภรณีนิภา บุญเลี้ยง
3.เด็กหญิง สุภาวรรณ กุลเกษ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
............................. โทร............................ อีเมล์ ..............................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.