หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
ณ โรงเรียนบ้านจานทองกวาว
ระหว่าง วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ รายชื่อนักเรียน
1 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง ศุภามาศ นาคฤทธิ์
2.เด็กหญิง กัญญาณัฐ มะปราง
3.เด็กหญิง ดวงกมล หัสดง
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง ปณิดา ศรีปัญญา
2.เด็กหญิง ศุภามาศ นาคฤทธิ์
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ดำรงศักดิ์ สาสังข์
2.เด็กชาย อิสระภาพ พิมพ์รัตน์
3.เด็กหญิง ณัฐธิดา พลับเพลิง
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง ชลธิชา แพงเพ็ชร
2.เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ นาคฤทธิ์
3.เด็กหญิง กัญญาณัฐ มะปราง
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1.เด็กชาย ณภัทร ศรีสะอาด
2.เด็กหญิง จิรนันท์ บุญแสง
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ณภัทร ศรีสะอาด
2.เด็กหญิง ศิริพร แซ่พร่าน
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1.เด็กชาย กิตติพิชญ์ หาผล
2.เด็กชาย เชิดชัย จิตรอ่อน
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ภานุมาศ จันทร์พิมพ์
2.เด็กชาย ชาญธิชน์ พรสว่าง
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ฐิติพงษ์ พลศักดิ์
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1.เด็กชาย กติศักดิ์ จำปาขีด
2.เด็กชาย ภัรภัทร แซ่ตัน
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย พีระภัทร แซ่ตัน
2.เด็กชาย จักรภัทร ไชยเรียบ
3.เด็กชาย พลายชุมพล วงศ์สุขจันทร์
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย อดิเรก แจ่มเจิง
13 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง เสาวนิตย์ ดวงศรี
2.เด็กหญิง ดวงกมล หัสดง
3.เด็กหญิง สุพิชญา ไชยสังข์
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1.เด็กหญิง ศศิวิมล พรรณศรี
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1.เด็กหญิง ภัทรพร ด้วงน้อย
2.เด็กหญิง นิภาวรรณ สาสังข์
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1.เด็กชาย อิทธิพล ละมูล
2.เด็กหญิง ธัญญานันท์ จันทร์แดง
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง ศิริลักษ์ นางวงษ์
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง มลฤดี จันพะงา
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1.เด็กชาย สุรพัส ศรีปัญญา
2.เด็กชาย สุพัตรา แจ่มใส
3.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ศรีทิพย์
4.เด็กหญิง ณัฏฐ์นรี จันทร์เชิด
5.เด็กหญิง สุพรรณิกา จิบจันทร์
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง ศิภาภรณ์ ฆ้องทรัพย์
21 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1.เด็กชาย สิทธินน เทียนเหลือง
2.เด็กชาย เฉลิมฤทธิ์ จันทร์ดี
3.เด็กชาย นพมนัส อุดมนา
22 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1.เด็กชาย ญานุวัฒน์ บุญแสง
2.เด็กชาย ศิริวัฒนา สารติ
3.เด็กหญิง ธาดารัตน์ พลดาหาญ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
............................. โทร............................ อีเมล์ ..............................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.