หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อนักเรียน
โรงเรียนบ้านระโยง
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
ณ โรงเรียนบ้านจานทองกวาว
ระหว่าง วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ รายชื่อนักเรียน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1.เด็กชาย ธีระเดช สระเพิ่มพูน
2.เด็กชาย ไชยวัฒน์ ดาวใส
3.เด็กชาย ราชพฤกษ์ นวลหอม
4.เด็กชาย พัชรพล ปัญญาคม
5.เด็กชาย พีรภัทร มุขภักดี
6.เด็กชาย พชร ใจหาญ
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ธีรภัทร ตุนก่อ
2.เด็กชาย สุธีร์ พลเทพ
3.เด็กชาย เทียนทอง พิมาทัย
4.เด็กชาย สุรวิทย์ ดาวใสย์
5.เด็กชาย วัธนา ดาวใสย์
6.เด็กชาย สุรดิษฐ์ วาไชยะ
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1.เด็กชาย พิชัย สว่าง
2.เด็กหญิง สุภัชชา ภู่สายทอง
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1.เด็กชาย เอกราช ตาระพันธ์
2.เด็กหญิง ชนนิกานต์ ดาวใส
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1.เด็กชาย พงศธร บุญแสน
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง วันทนีย์ ศรีปรัง
7 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1.เด็กหญิง วาสนา ช้อยสามนาค
2.เด็กหญิง ปาริตา แทนครบุรี
3.เด็กหญิง สุณิสา นามขุน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
............................. โทร............................ อีเมล์ ..............................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.