หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อนักเรียน
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
ณ โรงเรียนบ้านจานทองกวาว
ระหว่าง วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ รายชื่อนักเรียน
1 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1.เด็กชาย จิรเมธ ผิวผัน
2.เด็กชาย พงศธร แสวงผล
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1.เด็กหญิง วรรณิภา แก้วผิวอาจ
2.เด็กหญิง ประภาพร มนตรี
3 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง เขมิกา บุญมาก
2.เด็กหญิง ศิริรัตน์ ศรีพลู
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1.เด็กชาย อาณาจักร แสงขาน
2.เด็กชาย ภูษฏายุทธ บึงโบก
3.เด็กชาย เนรมิตร ผิวไทย
4.เด็กชาย สรยุทธ ตุลยเสวี
5.เด็กชาย อัมรินทร์ เนาวรัตน์
6.เด็กชาย อาทิตย์ อินทรกานนท์
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1.เด็กชาย ศุภวิชญ์ แก้วดี
2.เด็กหญิง สิริวิริยะกุน คูณตุ้ม
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ อาสา
2.เด็กหญิง ไพลิน ธรรมรัตน์
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1.เด็กชาย อนุสิทธิ์ ทองไสล
2.เด็กชาย ธัชพล บัวศรี
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย วายุ เอี่ยมสืบนุ่ม
2.เด็กชาย พงษ์ภัค วงศ์ชาลี
3.เด็กชาย พิพิธธน แก้วบุญมาก
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ธนพัฒน์ เจริญศิลป์
2.เด็กชาย อุดมศักดิ์ สาลิ้ม
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1.เด็กชาย อภิสิทธิ์ ดอกมะเดื่อ
2.เด็กชาย อดิศักดิ์ ละมูล
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1.เด็กชาย เจษฏา บุตรศรี
2.เด็กชาย กฤษนะ จิตรจร
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1.เด็กชาย อดิศร พะวงษ์
2.เด็กชาย โพธิชัย อินทรสุข
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1.เด็กชาย วิวัฒน์ชัย มะโนรัตน์
2.เด็กหญิง ดวงจันทร์ บุดดาห์
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย วชรพล อินทรสุขศรี
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1.เด็กหญิง อรัญญา ทาทอง
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง นารี เบญมาส
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1.เด็กหญิง ปาริฉัตต์ แก่นแก้ว
2.เด็กหญิง ธัญรดา หล้าบุดดา
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1.เด็กหญิง นฤมล สีหาทับ
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1.เด็กหญิง สุขอุรา แซ่ลี้
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1.นาย ทศพล คุณชาติ
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1.เด็กหญิง นิสาชล สาลีเกิด
22 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1.เด็กชาย ไตรรัตน์ กุลเสนชัย
2.เด็กหญิง วรณัน ขาวฟอง
3.เด็กหญิง ฑิตฐิตา ยอดชุุม
23 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1.เด็กชาย กรดนัย ดวงเด่น
2.เด็กหญิง พิญนภา พุทธิรักษ์
3.เด็กหญิง กัญญรัตน์ ท้าวมา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
............................. โทร............................ อีเมล์ ..............................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.