หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อนักเรียน
โรงเรียนบ้านโนนสูง
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
ณ โรงเรียนบ้านจานทองกวาว
ระหว่าง วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ รายชื่อนักเรียน
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1.เด็กชาย พานิชย์ หันมานพ
2.เด็กชาย ทวีชัย มะปรางค์
3.เด็กชาย ธีรภัทร ดาวสุข
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1.เด็กชาย คำพล ทันวงษา
2.เด็กชาย พินิจ อินทอง
3.เด็กหญิง วิภา สุระชาติ
4.เด็กหญิง วิภา สุระชาติ
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1.นาย ไชยา วาชัย
2.นาย ยุทธนา บุญมานพ
3.นาย อนุสรณ์ สุพันธ์
4 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1.เด็กหญิง ยุวดี ดวงสี
2.นางสาว พรรณิภา ดาวไสย์
3.นางสาว ดวงฤดี ลิลัน
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ธรินทร์ ไชยมูล
2.เด็กชาย กิตติพิชญ์ วรภาพ
6 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1.เด็กชาย สุระชัย ดาวไสย์
2.นาย สุรวุฒิ สมต้น
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง วริศรา บงค์บุตร
2.เด็กหญิง จุฬาลักษ์ พงษ์เหล่าขำ
3.เด็กหญิง นิษิตา ทองยอด
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1.เด็กหญิง วิภา สุระชาติ
2.เด็กหญิง นันธิดา ไชยชาติ
3.เด็กหญิง ทิพยา เข็มม่วง
9 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1.เด็กชาย นรินทร์เทพ คำหาญ
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ สุระชาติ
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง เยาวลักษณ์ คำ้คูณ
2.เด็กหญิง จุฑามาศ จาดนอก
3.เด็กหญิง กุลปรียา ดาวไสย์
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1.นางสาว กนกพร พื้นแสน
2.นางสาว ปาริฉัตร ปัดถา
3.นางสาว อารียา ไชยมูล
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1.เด็กชาย อนุชิต วรภาพ
2.เด็กหญิง จารุวรรณ ทองมนต์
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1.นาย ธีระวัฒน์ กายชาติ
2.นางสาว ระริน พงษ์วัน
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1.เด็กชาย พชรมน กรสุพรรณ
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ จาดนอก
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง กรรณิการ์ คำไสย์
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1.เด็กหญิง อาริษา ศรีโพธิ์
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1.เด็กชาย ศิรวิทย์ สุระชาติ
2.เด็กหญิง ชลิตา สุระชาติ
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง ธนาวรรณ เพียนไลย
2.เด็กหญิง วิภาวี สุระชาติ
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1.เด็กชาย รชานล ชูศรีเสริฐ
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1.เด็กชาย พีรนัย บุญตา
2.เด็กชาย ณัฐวัฒิ ศรีแก่
3.เด็กหญิง สุภัสสรา มณีนิล
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1.เด็กชาย พานทอง ไชยมูล
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1.เด็กหญิง นันติยา สุระชาติ
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1.เด็กหญิง แก้วมณี วรภาพ
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1.เด็กชาย พุฒิพงษ์ ไชยมูล
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1.นางสาว สุทธิดา สง่าเดช
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1.เด็กหญิง สุทธิดา สง่าเดช
27 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1.เด็กชาย ศักดา ดาวไสย์
2.เด็กชาย จิรายุ มณินิล
3.เด็กหญิง อริยา ไชยชาติ
28 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1.เด็กหญิง วิพา กะนึกรัตน์
2.เด็กหญิง วาริตา วรภาพ
3.เด็กหญิง ปรียาภัทร พันธ์โท

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
............................. โทร............................ อีเมล์ ..............................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.