หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อนักเรียน
โรงเรียนบ้านโนนจิก
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
ณ โรงเรียนบ้านจานทองกวาว
ระหว่าง วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ รายชื่อนักเรียน
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1.เด็กชาย อภิวัฒน์ นุเวที
2.เด็กชาย อภิชาติ นามวงษ์
3.เด็กชาย นนทวัช นามวิชา
2 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1.เด็กหญิง จิราพรรณ แก้วจินดา
2.เด็กหญิง พชรวรรณ ดิษประศาสตร์
3 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง กัญญาณี ฟักแฟง
2.เด็กหญิง อารีรัตน์ ศรีสุข
3.เด็กหญิง วรดา ชัยนนท์
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1.เด็กชาย จักรพรรดิ์ กิ่งจันทร์มล
2.เด็กหญิง สุทธิลักษณ์ หลักบุญ
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ภูวดล สุระชาติ
2.เด็กหญิง บัณณิตา สีหะบุตร
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1.เด็กชาย มั่งมี ศรีสุข
2.เด็กชาย ศักรินทร์ สังข์ขาว
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย กัณประทีป ศรีปัตเนตร
2.เด็กชาย ณัฐนันท์ กุลบุดดี
3.เด็กหญิง ธนพร คอนศรีรัมย์
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1.เด็กชาย เศรษฐพงษ์ เขียวอ่อน
2.เด็กหญิง สุทัตตา ชูชิต
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ศรายุทธ สุจันทร์
2.เด็กหญิง สุพิชชญา ชูชิต
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1.เด็กชาย ชัยณัฐ พิมพ์ศรี
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง ศศินา งามสาย
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1.เด็กชาย วุฒินันท์ ปานาตี
2.เด็กหญิง อนุสรา วิเศษสังข์
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง กัญญารัตน์ แก้วกัญหา
2.เด็กหญิง อรวรา คณะนา
14 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1.เด็กหญิง กิ่งกานต์ คณะนา
2.เด็กหญิง กรรณิการ์ ชาวดอนคา
3.เด็กหญิง ธันยพร เขียวอ่อน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
............................. โทร............................ อีเมล์ ..............................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.