หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

ผลชนะเลิศแยกตามโรงเรียน


1. โรงเรียนจานทองกวาววิทยา [ 5 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
190
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วนุสรา กงล้อม
2.เด็กหญิง กินรี สุวรรณ
1.นาย ประวิทย์ ปรัสพันธ์
277
เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นิลาวรรณ สีมาวงษ์ 1.นาง ประกาย มุ่งหมาย
353
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐภูมิ ปีมา 1.นาย ธนวัฒน์ เขียวสุขสันต์
372
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มัณฑนา ประดาจิตร 1.นาง ประกาย มุ่งหมาย
731
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปิยะณัฐ กรโสภา 1.นาย ธนวัฒน์ เขียวสุขสันต์

2. โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ [ 12 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
86.60
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จันจิรา บุญเลี้ยง
2.เด็กหญิง วนัฐชนันท์ คุพันธ์
1.นางสาว มนฤดี สาระพงษ์
2.นาง เพ็ญประภา จันทรา
10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ตุลา สุจันทร์
2.เด็กชาย ตะวัน วรรณศรี
3.เด็กชาย วีรวัฒน์ คำทอง
4.เด็กชาย พัศกร ลิพันธ์
5.เด็กชาย ธนัต พิมพ์สาร
6.เด็กชาย รัฐภูมิ เขียวสะอาด
1.นาย ประยงค์ คำดี
2.นาง อาภรณ์ เถาว์โท
3.นาง ภัทรียา มีโค
67
การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เกรียงไกร แสวง
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ พิทักษ์
3.เด็กหญิง สุนิสา บุญเลี้ยง
1.นาง อุไรรัตน์ สุวรรณกูฏ
2.นาง สุพรรณิการ์ มงคล
239
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พุฒินันท์ ชัยยะ 1.นาง นันทวัน งามแสง
248
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พรภวิชญ์ โพธิสาร 1.นาง นันทวัน งามแสง
262
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุชาดา สาธรณ์ 1.นาง นันทวัน งามแสง
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จรรยารัตน์ พิทักษ์ 1.นาง นันทวัน งามแสง
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กมลชนก นามมงคลชัย 1.นาง นันทวัน งามแสง
275
เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง บุญรอด สาธรณ์ 1.นาง นิตยา สระแก้ว
352
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เลิศพิพัฒน์ จามะรีย์ 1.นาง ณรงค์กร ตั้งเลิศเวชกุล
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุรเชษฐ์ ศิริชนะ
2.เด็กชาย รพีภัทร บุญกอง
3.เด็กหญิง วิชุดา นะวะคำ
1.นางสาว ปริญญาพร สีหะวงษ์
2.นางสาว เดือนแรม จันทร์ทอง
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อดิญา ศรีเสนา
2.เด็กหญิง ศิริประภา น้ำจั่น
3.เด็กหญิง นลินธารา สาเกษ
1.นาง วนิดา คำดี
2.นางสาว ศศิธร บุญเนตร

3. โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) [ 7 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
135
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กฤษณพงศ์ แสงงาม
2.เด็กหญิง เพชรรัตน์ ผิวอ่อน
1.นางสาว พูนสุข ปัญญาวัน
2.นาง วิลาวัณย์ ร่มรื่น
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปุณณวิช บัวทอง
2.เด็กหญิง อนันทนิญา ศรีคำ
1.นางสาว สมปอง มงคล
2.นาง เยาวลักษณ์ ธรรมนิยม
181
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วุฒิพงษ์ ยอดแก่น
2.เด็กชาย ธนพล สีลาเสร็จ
1.นาง ไพลิน ทีงาม
271
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศุภลักษณ์ มีจันทร์ 1.นาย ธัวช วรพุฒ
371
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธนันญา คำชนะชัย 1.นาง ยุภาพร พงค์พีระ
736
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธิลดา จันทร์เทศ 1.นาง รัตนาภรณ์ วาทิน
737
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภานุมาศ จัมปโสม 1.นาง รัตนาภรณ์ วาทิน

4. โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ [ 7 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
20
คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เกรียงไกร โพธิ์อุดม
2.เด็กชาย จตุพล สุริยะกาญจน์
1.นาย วิวัฒน์ หลักทองคำ
2.นาย ทรงเกียรติ ราษี
29
คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง หฤทัย ผิวอ่อน
2.เด็กหญิง ชลธิชา ทองอ้ม
1.นาย วิวัฒน์ หลักทองคำ
2.นาย วัชรินทร์ ภูพวก
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จักรกฤษณ์ สุดใจ
2.เด็กหญิง อิสริยา สำรวย
1.นาง มณีรัตน์ มนตรี
2.นางสาว วราพร พันธ์โภคา
166
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นพรัตน์ เงินดี
2.เด็กหญิง พัชรพร สอนภักดี
1.นางสาว วราพร พันธ์โภคา
2.นางสาว สุภาภรณ์ บุญศิริ
171
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จิตติพัฒน์ สุดใจ
2.เด็กชาย ธนกฤต เติบโต
3.เด็กหญิง กรรณิกา กลางอรัญ
1.นางสาว ทิพวรรณ พละศักดิ์
2.นางสาว สมศรี ชะนะนิน
265
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศุภลักษณ์ โพธิ์พันธ์ 1.นางสาว วราพร พันธ์โภคา
310
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จรัญญา แสนทรัพย์ 1.นางสาว วราพร พันธ์โภคา

5. โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ [ 0 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู

6. โรงเรียนบ้านซำเบ็ง [ 2 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จิดาภา แสงกล้า
2.เด็กหญิง สุนิษา จารุพันธ์
1.นางสาว ณิชย์นันท์ มะปราง
2.นาง สุภาภรณ์ สงนวน
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ พูลมี
2.เด็กหญิง สุชาวดี สาลีที
1.นางสาว ณิชย์นันท์ มะปราง
2.นาง สุภาภรณ์ สงนวน

7. โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ [ 1 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
108
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ทรนง ตำสารี
2.เด็กหญิง กิตติยาภรณ์ ม่วงจันทร์
3.เด็กหญิง อาทิติยา ตำสารี
1.นาง จันจิรา สมหวัง
2.นางสาว นุสสรี คำพันธ์

8. โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน [ 9 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
300
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณิชกมล แสงเพชร 1.นาย ประนม ผ่องราศรี
309
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว กุลธิดา โกศล
2.นางสาว จินตนา ศรีแพงมล
1.นางสาว จำลองลักษณ์ มูลคำ
2.นาง รัชดา บุญโต
313
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กนก ใจมั่น
2.เด็กชาย สมยง กันยานี
3.เด็กชาย อัมรินทร์ แจ่มเชื้อ
1.นางสาว จำลองลักษณ์ มูลคำ
2.นาง รัชดา บุญโต
373
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชลสิทธิ์ จูมครอง 1.นาย นัติกรณ์ นนทบุตร
503
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐภัทร ปัสสาสิงห์ 1.นาย นัติกรณ์ นนทะบุตร
505
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เตมีย์ สินไชย 1.นาย นัติกรณ์ นนทะบุตร
506
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ทิวากร จันทร์ทง 1.นาย นัติกรณ์ นนทะบุตร
721
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สายพิน อัมพร 1.นางสาว จำลองลักษณ์ มูลคำ
732
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุกัญญา โพธิ์เปี้ยศรี 1.นาย นัติกรณ์ นนทบุตร

9. โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ [ 3 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
91.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุภาวดี อินทร์งาม
2.เด็กหญิง รัชนีกร มิตถา
3.เด็กหญิง นิศาชล ตาลหอม
1.นางสาว ศิริวรรณ พิญญพงษ์
2.นาย อุดม พิญญพงษ์
103
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จิรา หัสดง
2.เด็กหญิง สาวิตรี เผื่อแผ่
3.เด็กหญิง ธัญเรศ บัวลา
1.นางสาว ศิริวรรณ พิญญพงษ์
2.นางสาว อารีย์ เคล้าจันทร์
370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ดรุณี บัวลา 1.นาง วรรนิภา บุญพร้อม

10. โรงเรียนบ้านนาไพรงาม [ 0 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู

11. โรงเรียนบ้านโนนจิก [ 2 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
18
การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัญญาณี ฟักแฟง
2.เด็กหญิง อารีรัตน์ ศรีสุข
3.เด็กหญิง วรดา ชัยนนท์
1.นาง วิเชียร ศรีคำ
177
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กัณประทีป ศรีปัตเนตร
2.เด็กชาย ณัฐนันท์ กุลบุดดี
3.เด็กหญิง ธนพร คอนศรีรัมย์
1.นาง วิเชียร ศรีคำ

12. โรงเรียนบ้านโนนสูง [ 10 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
3
การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พานิชย์ หันมานพ
2.เด็กชาย ทวีชัย มะปรางค์
3.เด็กชาย ธีรภัทร ดาวสุข
1.นาย รังสรรค์ เพ็งธรรม
2.นาง กัลยาวรรณ ไชยปัญญา
4
การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย คำพล ทันวงษา
2.เด็กชาย พินิจ อินทอง
3.เด็กหญิง วิภา สุระชาติ
4.เด็กหญิง วิภา สุระชาติ
1.นาย รังสรรค์ เพ็งธรรม
6
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ไชยา วาชัย
2.นาย ยุทธนา บุญมานพ
3.นาย อนุสรณ์ สุพันธ์
1.นาง ทะยิดา แก้วภักดี
2.นาย รังสรรค์ เพ็งธรรม
19
การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ยุวดี ดวงสี
2.นางสาว พรรณิภา ดาวไสย์
3.นางสาว ดวงฤดี ลิลัน
1.นาง ทะยิดา แก้วภักดี
2.นาง อำพันธ์ จิตอาคะ
23
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วิภา สุระชาติ
2.เด็กหญิง นันธิดา ไชยชาติ
3.เด็กหญิง ทิพยา เข็มม่วง
1.นาง ทะยิดา แก้วภักดี
2.นาง อาจารีย์ สฤษดิ์ไพศาล
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
83.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นรินทร์เทพ คำหาญ
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ สุระชาติ
1.นาย ไพรัตน์ สฤษดิ์ไพศาล
2.นาง อาจารีย์ สฤษดิ์ไพศาล
236
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
83.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กรรณิการ์ คำไสย์ 1.นาง กัลยาวรรณ ไชยปัญญา
369
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พานทอง ไชยมูล 1.นาง สรรพร บุญทะจิตร์
374
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง แก้วมณี วรภาพ 1.นางสาว สมสัตย์ แทนคำ
602
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พุฒิพงษ์ ไชยมูล 1.นางสาว พจนี พิมพ์ชัย

13. โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) [ 9 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
11
คอมพิวเตอร์
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จิรเมธ ผิวผัน
2.เด็กชาย พงศธร แสวงผล
1.นางสาว วนิดา เกษี
2.นางสาว กานต์จิรา กาญจนพัฒน์
21
คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรรณิภา แก้วผิวอาจ
2.เด็กหญิง ประภาพร มนตรี
1.นาง สุธาสินี กาญจนพัฒน์
2.นางสาว วนิดา เกษี
51
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อาณาจักร แสงขาน
2.เด็กชาย ภูษฏายุทธ บึงโบก
3.เด็กชาย เนรมิตร ผิวไทย
4.เด็กชาย สรยุทธ ตุลยเสวี
5.เด็กชาย อัมรินทร์ เนาวรัตน์
6.เด็กชาย อาทิตย์ อินทรกานนท์
1.นาย สุระพิด เถาว์คำ
184
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภิสิทธิ์ ดอกมะเดื่อ
2.เด็กชาย อดิศักดิ์ ละมูล
1.นาย แฉล้ม เกิดนางรอง
191
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อดิศร พะวงษ์
2.เด็กชาย โพธิชัย อินทรสุข
1.นาย แฉล้ม เกิดนางรอง
213
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วิวัฒน์ชัย มะโนรัตน์
2.เด็กหญิง ดวงจันทร์ บุดดาห์
1.นางสาว วัชรี อินทรสุขศรี
2.นาย พงษ์ศักดิ์ นามบุญตรี
241
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วชรพล อินทรสุขศรี 1.นางสาว ศิริกุน ฝอยทอง
603
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ทศพล คุณชาติ 1.นางสาว พิมพ์กฐิชา จรูญเบญญาบุณย์
605
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นิสาชล สาลีเกิด 1.นางสาว พิมพ์กฐิชา จรูญเบญญาบุณย์

14. โรงเรียนบ้านระโยง [ 0 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู

15. โรงเรียนบ้านไร่เจริญ [ 2 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
311
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชนัญญู ทองสมรัตน์
2.เด็กชาย โสภณวิชญ์ นามโคตร
3.เด็กหญิง ธครินทร์ เทียมขุนทด
1.นางสาว รณิดา ขวัญยืน
2.นาง ละออง คำศรี
312
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูริพัฒน์ จันทร์พูล
2.เด็กหญิง จารุวรรณ ผกามาตย์
3.เด็กหญิง ปธานิน ดีโลนงาม
1.นางสาว รณิดา ขวัญยืน
2.นาง อุไรวรรณ สมอหมอบ

16. โรงเรียนบ้านหนองกระทิง [ 5 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
22
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ดำรงศักดิ์ สาสังข์
2.เด็กชาย อิสระภาพ พิมพ์รัตน์
3.เด็กหญิง ณัฐธิดา พลับเพลิง
1.นาย รณชิต คำศรี
2.นาง ภรนภา สาสังข์
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
87.69
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กิตติพิชญ์ หาผล
2.เด็กชาย เชิดชัย จิตรอ่อน
1.นาย ธนัญชัย ปามุทา
226
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พีระภัทร แซ่ตัน
2.เด็กชาย จักรภัทร ไชยเรียบ
3.เด็กชาย พลายชุมพล วงศ์สุขจันทร์
1.นาย รณชิต คำศรี
2.นาย พิชิตพล มณฑา
250
หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เสาวนิตย์ ดวงศรี
2.เด็กหญิง ดวงกมล หัสดง
3.เด็กหญิง สุพิชญา ไชยสังข์
1.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
2.นาง กัลชนา ดวงสา
400
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุรพัส ศรีปัญญา
2.เด็กชาย สุพัตรา แจ่มใส
3.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ศรีทิพย์
4.เด็กหญิง ณัฏฐ์นรี จันทร์เชิด
5.เด็กหญิง สุพรรณิกา จิบจันทร์
1.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
2.นาง กัลชนา ดวงสา

17. โรงเรียนบ้านหนองทา [ 1 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
1
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
90.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชัยสิทธิ์ บัวจันทร์
2.เด็กหญิง พิชญ์ชาภรณ์ ดาวใสย์
3.เด็กหญิง ชนิสรา เจาะใจดี
1.นาย รังสฤษดิ์ บุตรลักษ์

18. โรงเรียนบ้านหินวิทยา [ 0 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู

19. โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) [ 1 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
604
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นัฐธยาน์ วันดี 1.นาย ฤทธี ชัยสมภา

20. โรงเรียนมหาราช 2 [ 3 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
48
การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วราภรณ์ จูแจ่ม
2.เด็กหญิง หทัยชนก กล้าหาญ
3.เด็กหญิง สุวิสา ศรีฟ้า
1.นาง อุษา เถินหิตย์
2.นาง สิษฐิพร พิทักษา
233
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ฉัตราชิต ต่อนคำสนธ์
2.เด็กชาย ฉัตราชิต ต่อนคำสนธ์
1.นาง ปัญชลีย์ ฉัตรอริยวิชญ์
263
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สิริรัตน์ อังคุละศรี 1.นาง สิษฐิพร พิทักษา

21. โรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก [ 1 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
507
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง บัวเพ็ญพุทธ นันทิทรรภ 1.นาย ทรงพล ติณรัตน์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
............................. โทร............................ อีเมล์ ..............................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.