หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ โรงเรียน คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 87.69 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย กิตติพิชญ์ หาผล
2.เด็กชาย เชิดชัย จิตรอ่อน
1.นาย ธนัญชัย ปามุทา
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 98.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย วุฒิพงษ์ ยอดแก่น
2.เด็กชาย ธนพล สีลาเสร็จ
1.นาง ไพลิน ทีงาม
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 98.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย อภิสิทธิ์ ดอกมะเดื่อ
2.เด็กชาย อดิศักดิ์ ละมูล
1.นาย แฉล้ม เกิดนางรอง
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา 98.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง วนุสรา กงล้อม
2.เด็กหญิง กินรี สุวรรณ
1.นาย ประวิทย์ ปรัสพันธ์
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 98.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย อดิศร พะวงษ์
2.เด็กชาย โพธิชัย อินทรสุข
1.นาย แฉล้ม เกิดนางรอง
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 88.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ปุณณวิช บัวทอง
2.เด็กหญิง อนันทนิญา ศรีคำ
1.นางสาว สมปอง มงคล
2.นาง เยาวลักษณ์ ธรรมนิยม
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย จักรกฤษณ์ สุดใจ
2.เด็กหญิง อิสริยา สำรวย
1.นาง มณีรัตน์ มนตรี
2.นางสาว วราพร พันธ์โภคา
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย นพรัตน์ เงินดี
2.เด็กหญิง พัชรพร สอนภักดี
1.นางสาว วราพร พันธ์โภคา
2.นางสาว สุภาภรณ์ บุญศิริ
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง สุชาดา สาธรณ์ 1.นาง นันทวัน งามแสง
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนมหาราช 2 96.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง สิริรัตน์ อังคุละศรี 1.นาง สิษฐิพร พิทักษา
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 85.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ศุภลักษณ์ โพธิ์พันธ์ 1.นางสาว วราพร พันธ์โภคา
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง จรรยารัตน์ พิทักษ์ 1.นาง นันทวัน งามแสง
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 93.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง กมลชนก นามมงคลชัย 1.นาง นันทวัน งามแสง
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 85.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ศุภลักษณ์ มีจันทร์ 1.นาย ธัวช วรพุฒ
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ณิชกมล แสงเพชร 1.นาย ประนม ผ่องราศรี
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านซำเบ็ง 98.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง จิดาภา แสงกล้า
2.เด็กหญิง สุนิษา จารุพันธ์
1.นางสาว ณิชย์นันท์ มะปราง
2.นาง สุภาภรณ์ สงนวน
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านซำเบ็ง 98.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ พูลมี
2.เด็กหญิง สุชาวดี สาลีที
1.นางสาว ณิชย์นันท์ มะปราง
2.นาง สุภาภรณ์ สงนวน
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน 87.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.นางสาว กุลธิดา โกศล
2.นางสาว จินตนา ศรีแพงมล
1.นางสาว จำลองลักษณ์ มูลคำ
2.นาง รัชดา บุญโต
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 89.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง จรัญญา แสนทรัพย์ 1.นางสาว วราพร พันธ์โภคา
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 85.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ชนัญญู ทองสมรัตน์
2.เด็กชาย โสภณวิชญ์ นามโคตร
3.เด็กหญิง ธครินทร์ เทียมขุนทด
1.นางสาว รณิดา ขวัญยืน
2.นาง ละออง คำศรี
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 86.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ภูริพัฒน์ จันทร์พูล
2.เด็กหญิง จารุวรรณ ผกามาตย์
3.เด็กหญิง ปธานิน ดีโลนงาม
1.นางสาว รณิดา ขวัญยืน
2.นาง อุไรวรรณ สมอหมอบ
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย กนก ใจมั่น
2.เด็กชาย สมยง กันยานี
3.เด็กชาย อัมรินทร์ แจ่มเชื้อ
1.นางสาว จำลองลักษณ์ มูลคำ
2.นาง รัชดา บุญโต
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง สายพิน อัมพร 1.นางสาว จำลองลักษณ์ มูลคำ
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย เลิศพิพัฒน์ จามะรีย์ 1.นาง ณรงค์กร ตั้งเลิศเวชกุล
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ณัฐภูมิ ปีมา 1.นาย ธนวัฒน์ เขียวสุขสันต์
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนสูง 82.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย พานทอง ไชยมูล 1.นาง สรรพร บุญทะจิตร์
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ดรุณี บัวลา 1.นาง วรรนิภา บุญพร้อม
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ธนันญา คำชนะชัย 1.นาง ยุภาพร พงค์พีระ
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา 93.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง มัณฑนา ประดาจิตร 1.นาง ประกาย มุ่งหมาย
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ชลสิทธิ์ จูมครอง 1.นาย นัติกรณ์ นนทบุตร
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนสูง 87.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง แก้วมณี วรภาพ 1.นางสาว สมสัตย์ แทนคำ
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนสูง 87.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย พุฒิพงษ์ ไชยมูล 1.นางสาว พจนี พิมพ์ชัย
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 80.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.นาย ทศพล คุณชาติ 1.นางสาว พิมพ์กฐิชา จรูญเบญญาบุณย์
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) 85.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง นัฐธยาน์ วันดี 1.นาย ฤทธี ชัยสมภา
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง นิสาชล สาลีเกิด 1.นางสาว พิมพ์กฐิชา จรูญเบญญาบุณย์
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ปิยะณัฐ กรโสภา 1.นาย ธนวัฒน์ เขียวสุขสันต์
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง สุกัญญา โพธิ์เปี้ยศรี 1.นาย นัติกรณ์ นนทบุตร
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 85.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ธิลดา จันทร์เทศ 1.นาง รัตนาภรณ์ วาทิน
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ภานุมาศ จัมปโสม 1.นาง รัตนาภรณ์ วาทิน
40 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย สุรพัส ศรีปัญญา
2.เด็กชาย สุพัตรา แจ่มใส
3.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ศรีทิพย์
4.เด็กหญิง ณัฏฐ์นรี จันทร์เชิด
5.เด็กหญิง สุพรรณิกา จิบจันทร์
1.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
2.นาง กัลชนา ดวงสา
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ตุลา สุจันทร์
2.เด็กชาย ตะวัน วรรณศรี
3.เด็กชาย วีรวัฒน์ คำทอง
4.เด็กชาย พัศกร ลิพันธ์
5.เด็กชาย ธนัต พิมพ์สาร
6.เด็กชาย รัฐภูมิ เขียวสะอาด
1.นาย ประยงค์ คำดี
2.นาง อาภรณ์ เถาว์โท
3.นาง ภัทรียา มีโค
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 85.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย อาณาจักร แสงขาน
2.เด็กชาย ภูษฏายุทธ บึงโบก
3.เด็กชาย เนรมิตร ผิวไทย
4.เด็กชาย สรยุทธ ตุลยเสวี
5.เด็กชาย อัมรินทร์ เนาวรัตน์
6.เด็กชาย อาทิตย์ อินทรกานนท์
1.นาย สุระพิด เถาว์คำ
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ 91.50 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง สุภาวดี อินทร์งาม
2.เด็กหญิง รัชนีกร มิตถา
3.เด็กหญิง นิศาชล ตาลหอม
1.นางสาว ศิริวรรณ พิญญพงษ์
2.นาย อุดม พิญญพงษ์
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง จิรา หัสดง
2.เด็กหญิง สาวิตรี เผื่อแผ่
3.เด็กหญิง ธัญเรศ บัวลา
1.นางสาว ศิริวรรณ พิญญพงษ์
2.นางสาว อารีย์ เคล้าจันทร์
45 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 86.60 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง จันจิรา บุญเลี้ยง
2.เด็กหญิง วนัฐชนันท์ คุพันธ์
1.นางสาว มนฤดี สาระพงษ์
2.นาง เพ็ญประภา จันทรา
46 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย จิรเมธ ผิวผัน
2.เด็กชาย พงศธร แสวงผล
1.นางสาว วนิดา เกษี
2.นางสาว กานต์จิรา กาญจนพัฒน์
47 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 82.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย เกรียงไกร โพธิ์อุดม
2.เด็กชาย จตุพล สุริยะกาญจน์
1.นาย วิวัฒน์ หลักทองคำ
2.นาย ทรงเกียรติ ราษี
48 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง วรรณิภา แก้วผิวอาจ
2.เด็กหญิง ประภาพร มนตรี
1.นาง สุธาสินี กาญจนพัฒน์
2.นางสาว วนิดา เกษี
49 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนสูง 83.50 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย นรินทร์เทพ คำหาญ
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ สุระชาติ
1.นาย ไพรัตน์ สฤษดิ์ไพศาล
2.นาง อาจารีย์ สฤษดิ์ไพศาล
50 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง หฤทัย ผิวอ่อน
2.เด็กหญิง ชลธิชา ทองอ้ม
1.นาย วิวัฒน์ หลักทองคำ
2.นาย วัชรินทร์ ภูพวก
51 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง เสาวนิตย์ ดวงศรี
2.เด็กหญิง ดวงกมล หัสดง
3.เด็กหญิง สุพิชญา ไชยสังข์
1.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
2.นาง กัลชนา ดวงสา
52 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองทา 90.50 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ชัยสิทธิ์ บัวจันทร์
2.เด็กหญิง พิชญ์ชาภรณ์ ดาวใสย์
3.เด็กหญิง ชนิสรา เจาะใจดี
1.นาย รังสฤษดิ์ บุตรลักษ์
53 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนสูง 88.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย พานิชย์ หันมานพ
2.เด็กชาย ทวีชัย มะปรางค์
3.เด็กชาย ธีรภัทร ดาวสุข
1.นาย รังสรรค์ เพ็งธรรม
2.นาง กัลยาวรรณ ไชยปัญญา
54 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนสูง 91.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย คำพล ทันวงษา
2.เด็กชาย พินิจ อินทอง
3.เด็กหญิง วิภา สุระชาติ
4.เด็กหญิง วิภา สุระชาติ
1.นาย รังสรรค์ เพ็งธรรม
55 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนสูง 85.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.นาย ไชยา วาชัย
2.นาย ยุทธนา บุญมานพ
3.นาย อนุสรณ์ สุพันธ์
1.นาง ทะยิดา แก้วภักดี
2.นาย รังสรรค์ เพ็งธรรม
56 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนจิก 87.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง กัญญาณี ฟักแฟง
2.เด็กหญิง อารีรัตน์ ศรีสุข
3.เด็กหญิง วรดา ชัยนนท์
1.นาง วิเชียร ศรีคำ
57 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนสูง 85.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ยุวดี ดวงสี
2.นางสาว พรรณิภา ดาวไสย์
3.นางสาว ดวงฤดี ลิลัน
1.นาง ทะยิดา แก้วภักดี
2.นาง อำพันธ์ จิตอาคะ
58 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ดำรงศักดิ์ สาสังข์
2.เด็กชาย อิสระภาพ พิมพ์รัตน์
3.เด็กหญิง ณัฐธิดา พลับเพลิง
1.นาย รณชิต คำศรี
2.นาง ภรนภา สาสังข์
59 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโนนสูง 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง วิภา สุระชาติ
2.เด็กหญิง นันธิดา ไชยชาติ
3.เด็กหญิง ทิพยา เข็มม่วง
1.นาง ทะยิดา แก้วภักดี
2.นาง อาจารีย์ สฤษดิ์ไพศาล
60 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนมหาราช 2 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง วราภรณ์ จูแจ่ม
2.เด็กหญิง หทัยชนก กล้าหาญ
3.เด็กหญิง สุวิสา ศรีฟ้า
1.นาง อุษา เถินหิตย์
2.นาง สิษฐิพร พิทักษา
61 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย เกรียงไกร แสวง
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ พิทักษ์
3.เด็กหญิง สุนิสา บุญเลี้ยง
1.นาง อุไรรัตน์ สุวรรณกูฏ
2.นาง สุพรรณิการ์ มงคล
62 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย สุรเชษฐ์ ศิริชนะ
2.เด็กชาย รพีภัทร บุญกอง
3.เด็กหญิง วิชุดา นะวะคำ
1.นางสาว ปริญญาพร สีหะวงษ์
2.นางสาว เดือนแรม จันทร์ทอง
63 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 98.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง อดิญา ศรีเสนา
2.เด็กหญิง ศิริประภา น้ำจั่น
3.เด็กหญิง นลินธารา สาเกษ
1.นาง วนิดา คำดี
2.นางสาว ศศิธร บุญเนตร
64 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ทรนง ตำสารี
2.เด็กหญิง กิตติยาภรณ์ ม่วงจันทร์
3.เด็กหญิง อาทิติยา ตำสารี
1.นาง จันจิรา สมหวัง
2.นางสาว นุสสรี คำพันธ์
65 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย กฤษณพงศ์ แสงงาม
2.เด็กหญิง เพชรรัตน์ ผิวอ่อน
1.นางสาว พูนสุข ปัญญาวัน
2.นาง วิลาวัณย์ ร่มรื่น
66 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนมหาราช 2 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ฉัตราชิต ต่อนคำสนธ์
2.เด็กชาย ฉัตราชิต ต่อนคำสนธ์
1.นาง ปัญชลีย์ ฉัตรอริยวิชญ์
67 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนสูง 83.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง กรรณิการ์ คำไสย์ 1.นาง กัลยาวรรณ ไชยปัญญา
68 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย พุฒินันท์ ชัยยะ 1.นาง นันทวัน งามแสง
69 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 85.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย วชรพล อินทรสุขศรี 1.นางสาว ศิริกุน ฝอยทอง
70 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย พรภวิชญ์ โพธิสาร 1.นาง นันทวัน งามแสง
71 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง บุญรอด สาธรณ์ 1.นาง นิตยา สระแก้ว
72 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา 81.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง นิลาวรรณ สีมาวงษ์ 1.นาง ประกาย มุ่งหมาย
73 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย จิตติพัฒน์ สุดใจ
2.เด็กชาย ธนกฤต เติบโต
3.เด็กหญิง กรรณิกา กลางอรัญ
1.นางสาว ทิพวรรณ พละศักดิ์
2.นางสาว สมศรี ชะนะนิน
74 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนจิก 92.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย กัณประทีป ศรีปัตเนตร
2.เด็กชาย ณัฐนันท์ กุลบุดดี
3.เด็กหญิง ธนพร คอนศรีรัมย์
1.นาง วิเชียร ศรีคำ
75 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 97.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย วิวัฒน์ชัย มะโนรัตน์
2.เด็กหญิง ดวงจันทร์ บุดดาห์
1.นางสาว วัชรี อินทรสุขศรี
2.นาย พงษ์ศักดิ์ นามบุญตรี
76 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย พีระภัทร แซ่ตัน
2.เด็กชาย จักรภัทร ไชยเรียบ
3.เด็กชาย พลายชุมพล วงศ์สุขจันทร์
1.นาย รณชิต คำศรี
2.นาย พิชิตพล มณฑา
77 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ณัฐภัทร ปัสสาสิงห์ 1.นาย นัติกรณ์ นนทะบุตร
78 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย เตมีย์ สินไชย 1.นาย นัติกรณ์ นนทะบุตร
79 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ทิวากร จันทร์ทง 1.นาย นัติกรณ์ นนทะบุตร
80 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง บัวเพ็ญพุทธ นันทิทรรภ 1.นาย ทรงพล ติณรัตน์

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
............................. โทร............................ อีเมล์ ..............................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.