หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

ที่
โรงเรียน
ผลแข่งขัน รหัส รร. ทีม กรรมการ นักเรียน ครู ตรวจสอบข้อมูลซ้ำ
ครู
นักเรียน
กรรมการ
1 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา 0002 30 32 53 39
2 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 0009 21 32 42 31
3 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 0034 22 21 33 28
4 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 0048 24 17 42 36
5 โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ 0052 13 4 28 20
6 โรงเรียนบ้านซำเบ็ง 0057 6 7 12 12
7 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ 0058 16 9 35 27
8 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน 0079 24 8 37 30
9 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ 0086 19 18 43 26
10 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม 0096 8 7 14 11
11 โรงเรียนบ้านโนนจิก 0105 14 9 30 15
12 โรงเรียนบ้านโนนสูง 0115 28 29 59 40
13 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 0136 23 29 46 27
14 โรงเรียนบ้านระโยง 0143 7 0 21 12
15 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 0148 10 2 20 17
16 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 0168 22 17 48 36
17 โรงเรียนบ้านหนองทา 0179 5 7 12 5
18 โรงเรียนบ้านหินวิทยา 0200 20 7 45 31
19 โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) 0204 4 7 4 4
20 โรงเรียนมหาราช 2 0205 9 13 20 14
21 โรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก 0211 1 2 1 1
รวม 330 277 646 462  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
............................. โทร............................ อีเมล์ ..............................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.